#3613

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Ngọc Rồng Online

Vũ Trụ : 3 Sao

Hành Tinh: Xayda

Loại Đồ : Đồ HP

Vật Phẩm: Găng

Đăng Kí : Ảo

Nổi bật : găng 15% hp

400,000 CARD
300,000 ATM/MOMO/TCSR

Vũ Trụ : 3 Sao

Hành Tinh: Xayda

Loại Đồ : Đồ HP

Vật Phẩm: Găng

Đăng Kí : Ảo

Nổi bật : găng 15% hp